Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky upravujú vzťah medzi firmou SWAM spol. s r.o. prevádzkujúcim internetový obchod www.e-con.sk (ďalej predávajúci) a zákazníkmi - kupujúcimi. Všetky dodávky tovaru a služieb, ktoré boli uskutočnené v dobe platnosti týchto obchodných podmienok im podliehajú. Kupujúci prijíma platnosť obchodných podmienok odberom tovaru alebo služieb u predávajucého a týmto aktom pre neho vstupujú v platnosť.1. Objednávka

Objednávanie produktov na www.e-con.sk je možné non-stop prostredníctvom:
- internetovej objednávky vyplnením všetkých potrebných údajov, pričom nie je potrebné sa zaregistrovať. Stačí na koniec vyplniť všetky požadované údaje.
- emailom na e-con@swam.sk - v objednávke je potrebné špecifikovať:
- meno a priezvisko, kompletnú adresu a telefónne číslo (mobilné) objednávajúceho
- spôsob platby - prevodom na účet 4350044909/3100
- presné názvy produktov s počtom kusov.

Na základe riadne a správne vyplnených všetkých požadovaných informácii bude tovar okamžite expedovaný na danú adresu. V prípade, že daný tovar nie je momentálne na sklade, www.e-con.sk bude o tejto skutočnosti zákazníka informovať s návrhom riešenia.2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho
Objednávku je možné stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Takúto storno objednávku považujeme za zrušenú. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail, číslo objednávky a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo účtu a číslo banky), pokiaľ sa s kupujúcim nedohodneme inak.
Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
- objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atd.)
- predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (zásielkový obchod)

1. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa § 10 zákona č. 108/2000 Z.z.. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode, a to v rozsahu potrebnom na zistenie povahy, charakteristík a fungovania tovaru. Kupujúci je zodpovedný za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru.
Ustanovenia v tejto časti výslovne neplatia pre právnické osoby a pre fyzické osoby–podnikateľov ako aj fyzické osoby–nepodnikateľov nespĺňajúcich vymedzenie v zákone č. 108/2000 Z. z.
2. Kupujúci uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy výhradne písomne, a to prostredníctvom doporučenej pošty zaslanej na adresu sídla predávajúceho uvedenú v záhlaví týchto všeobecných obchodných podmienok, e-mailom na adrese e-con@swam.sk alebo iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy.
3. Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vrátia alebo nahradia si zmluvné strany všetky vzájomné prijaté plnenia. Tovar preto prosím pokiaľ možno zasielajte späť:
- nepoužívaný
- nepoškodený
- kompletný (návodu na použitie a nabíjačkou)
- spolu s dokladom o kúpe
- podľa možnosti v pôvodnom obale Odporúčame vám tovar poistiť. Zásielky na dobierku nepreberáme. Kúpnu cenu tovaru Vám vrátime prevodom na Vami určený bankový účet (pokiaľ sa spolu nedohodneme inak), a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.
4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, uhradí kupujúci predávajúcemu náklady, ktoré vznikli v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu.
5. V súlade s § 12 ods. 5 vyššie uvedeného zákona kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- poskytovanie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy,
- predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť4. Údaje o tovare, cenách a dostupnosti tovaru.

Všetky ceny na www.e-con.sk sú zmluvné a sú uvádzané s DPH.
Ak je tovar v akcii, tak akciová cena platí do vypredania zásob akciového tovaru. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ( zvýšiť /znížiť ) ceny tovarov uvedené na www.e-con.sk s tým, že nové ceny tovarov platia dňom ich zverejnenia na www.e-con.sk. Takáto úprava sa nevzťahuje na tovar už objednaný zákazníkom.
Údaje o dostupnosti sú pri každom tovare uvedené. Dostupnosť skladom znamená, že tovar máme na sklade, alebo je objednaný a je na ceste na sklad. Tovar je zvyčajne doručený zákazníkovi za 7 až 10 pracovných dní. Ak má tovar viacero variantov, napr. veľkostí, tak označenie dostupnosti na sklade znamená, že nemusia byť skladom všetky veľkosti. Tovar bude odoslaný po potvrdení Vašej objednávky v termíne určenom v dodacích podmienkach. Pokiaľ by sa dodacia lehota predĺžila, bude kupujúci včas o termíne odoslania objednávky informovaný e-mailom alebo telefonicky.
V prípade, ak sa na www.e-con.sk objaví pri niektorom tovare cena evidentne chybná, napr. ak ide o tovar bežne dostupný a všeobecne známy a jeho cena sa odlišuje od ceny obvyklej, alebo z dôvodu chyby systému sa pri tovare objaví cena "0 €" alebo "1 €", Predávajúci nemá povinnosť tovar dodať za cenu chybnú, ale môže kupujúcemu ponúknuť dodanie tovaru za cenu riadnu.5. Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 5 až 7 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nie je inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci.
Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Ak tovar nemá vlastný záručný list ako záručný list slúži faktúra.
Rozvoz tovaru zaisťujeme len po celej Slovenskej republike, nie mimo Slovenska. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.
Elektrobicykle pred poslaním sú kompletne poskladané.6.Preprava tovaru a spôsob platby

Preprava tovaru a platobné podmienky - viď "Preprava tovaru".7. Stav objednávky

O stave objednávky je každý zákazník informovaný mailom, pokiaľ pri objednávaní tovaru zadal správnu a funkčnú mailovú adresu.
Nepotvrdená objednávka - do tohto stavu sa dostane objednávka ihneď po odoslaní objednávky do nášho e-shopu. V tomto stave nie je objednávka záväzná a je možné ju kedykoľvek zrušiť emailom alebo telefonicky.
Prijatá objednávka - do tohto stavu sa dostane objednávka po prekontrolovaní Vašej objednávky či je tovar dostupný na našom sklade . V tomto stave je objednávka záväzná a je možné ju zrušiť emailom alebo telefonicky, len v prípade že objednaný tovar nebol ešte expedovaný.
Odoslaná objednávka - do tohto stavu sa dostane objednávka po dodaní Vašej objednávky do centrálneho systému, kým sa neuhradí kúpna suma.
Vyplatená objednávka - do tohto stavu sa dostane objednávka, ktorá je odoslaná a zaplatená (my obdržíme peniaze za objednávku).
Po splnení týchto krokov objednávku zasielame na Vami stanovenú adresu.
8. Zodpovednosť za chyby tovaru a záruka
Viď reklamácie.9. Ochrana osobných dát

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.e-con.sk v časti „Profil“.

Prevádzkovateľ internetových stránok www.e-con.sk sa zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Spracovávané údaje nebudú zverejnené, sprístupnené, ani poskytnuté tretej strane.